Par filiāli

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir lielākā privātā augstskola Baltijas valstīs, kurā studē 7000 studenti no 20 valstīm. BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.
Daugavpils filiāle darbojas no 1994. gada.

Здание филиала

Filiālē ir bagāta materiāli tehniskā bāze ar plašu bibliotēkas fondu, ar pieeju internētam, ar iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā teletiltus, internetkonsultācijas, elektroniskās datu bāzes.

Teletiltu izmantošana dod iespēju studentiem saņemt augstvērtīgas zināšanas, paplašinās sadarbības iespējas ar pilsētas un reģiona uzņēmējiem, valsts iestāžu darbiniekiem, vidusskolēniem, kā arī plašāku informācijas apmaiņu ar valsts struktūrām.

Filiāle pa visiem saviem pastāvēšanas gadiem kļuvusi par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi ar savām tradīcijām, ar vairākiem Akadēmijas absolventiem, kuri strādā vadošajos amatos Daugavpilī, citās Latvijas pilsētās, kā arī Lietuvā.

Filiāles organizētās starptautiskās zinātniskās konferences, piedalīšanās kopīgos semināros un projektos paplašina sadarbības iespējas ar pārējām Latgales reģiona augstākās izglītības iestādēm, kā arī sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.

MŪSU KOORDINĀTES:
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV – 5401
Tālr. 654 44236, f.65424440.
e-pasts: [email protected]
http://daugavpils.bsa.edu.lv

Даугавпилсский филиал Балтийской Международной Академии начал свою работу в 1994 году.

Здание филиала

Филиал имеет собственный учебный комплекс, прекрасный библиотечный фонд, доступ к интернету, возможность использования новейших технологий (телемосты, интернет-консультации, электронные базы данных), четыре компьютерных центра (в т.ч. единственный в Даугавпилсе центр Apple).

Введение телемостов дает возможность студентам получать высококачественные знания, расширяет возможности содействия филиала с городскими и региональными предпринимателями, с работниками государственных учреждений, с учащимися средних школ, появляется возможность обмена информацией с государственными структурами.

За годы своего существования Даугавпилсский филиал стал вторым по количеству студентов вузом в Даугавпилсе, с квалифицированным преподавательским коллективом. Выпускники филиала занимают руководящие должности как в Латгалии, так и по всей Латвии.

Участие Даугавпилсского филиала в различных европейских проектах и семинарах, проведение в филиале международных научных конференций дает возможность сотрудничать с другими высшими учебными заведениями Латгальского региона, а также с зарубежными партнерами.

Наши координаты:
Латвия, г. Даугавпилс,
ул.Дзелзцелю 3, LV-5403
тел.: (+371) 65444236
факс: (+371) 65424440
e-mail: [email protected]