Par filiāli

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir lielākā privātā augstskola Baltijas valstīs, kurā studē 7000 studenti no 20 valstīm. BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.
Daugavpils filiāle darbojas no 1994. gada.

Здание филиала

Filiālē ir bagāta materiāli tehniskā bāze ar plašu bibliotēkas fondu, ar pieeju internētam, ar iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā teletiltus, internetkonsultācijas, elektroniskās datu bāzes.

Teletiltu izmantošana dod iespēju studentiem saņemt augstvērtīgas zināšanas, paplašinās sadarbības iespējas ar pilsētas un reģiona uzņēmējiem, valsts iestāžu darbiniekiem, vidusskolēniem, kā arī plašāku informācijas apmaiņu ar valsts struktūrām.

Filiāle pa visiem saviem pastāvēšanas gadiem kļuvusi par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi ar savām tradīcijām, ar vairākiem Akadēmijas absolventiem, kuri strādā vadošajos amatos Daugavpilī, citās Latvijas pilsētās, kā arī Lietuvā.

Filiāles organizētās starptautiskās zinātniskās konferences, piedalīšanās kopīgos semināros un projektos paplašina sadarbības iespējas ar pārējām Latgales reģiona augstākās izglītības iestādēm, kā arī sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.

MŪSU KOORDINĀTES:
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV – 5401
Tālr. 654 44236, f.65424440.
e-pasts: info@da.bsa.edu.lv

http://daugavpils.bsa.edu.lv