Lietošanas noteikumi

1. Читателями библиотеки могут быть студенты и слушатели БМА, оплатившие обучение в текущем семестре. Для пользования абонементом и читальными залами необходимо предъявить действующий студенческий билет. 1. Par bibliotēkas lasītajiem var būt BSA studenti un lekciju klausītāji, kas ir apmaksājuši studijas tekošajā semestrī. Lai varētu izmantot abonementa un lasītavas pakalpojumus, nepieciešams uzrādīt derīgu studentu apliecību.
2. Издания БМА и курсы-конспекты БМА выдаются студентам на 2 недели не более двух наименований сразу. 2. BSA izdevumi BSA kursi-konspekti studentiem tiek izsniegti uz divām nedēļām ne vairāk par diviem eksemplāriem.
3. Пользование периодическими изданиями и нормативными документами допускается только в читальном зале. 3. Periodiskus izdevumus un normatīvus aktus var izmantot tikai lasītavas telpās.
4. Книги с инвентарными номерами, имеющиеся в книжном фонде библиотеки более, чем в двух экземплярах, выдаются на дом сроком от трех до семи дней под залог студенческого билета, но не более одного наименования на руки. 4. Grāmatas ar inventāra numuru, kuras atrodas bibliotēkas fondā vairāk kā 2 eksemplāros, var tikt izsniegtas abonementam uz laiku no 3 līdz 7 dienām tikai vienā eksemplārā, atstājot ķīlā studentu apliecību.
5. В случае несвоевременного возврата книги читатель уплачивает пеню в размере 0,10 Ls за каждый день просрочки и до уплаты штрафа не может брать книги на дом. 5. Nesavlaicīgas grāmatu nodošanas gadījumā, lasītājs maksā soda naudu 0,10 Ls par katru nokavēto dienu un nevar saņemt citas grāmatas, kamēr sods nav nomaksāts.
6. За потерянную книгу или испорченные издания читатель либо предоставляет библиотеке равноценное издание (по усмотрению библиотекаря), либо уплачивает штраф в размере пятикратной стоимости книги. 6. Par nozaudētu grāmatu vai sabojātu izdevumu lasītājs kompensē to ar līdzvērtīgu izdevumu (pēc bibliotekāra ieskatiem), vai arī maksā soda naudu pieckāršā apmērā no grāmatas patiesās vērtības.

Comments are closed.